OGŁOSZENIA

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH

Miejsce pracy: Katowice

Zakres zadań na ww. stanowisku będzie polegał m.in. na:

 • sporządzaniu podstawowych analiz przychodów i kosztów miesięcznych oraz kwartalnych,
 • sporządzaniu planów gospodarczych,
 • sporządzaniu analizy realizacji planów,
 • sporządzaniu kalkulacji,
 • ewidencji księgowej wybranych zagadnień.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku księgowo-finansowym lub ekonomicznym,
 • znajomość podstawowych zasad księgowych i przepisów podatkowych oraz praktycznej umiejętności księgowania,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym w szczególności programu Excel,
 • zdolności szybkiego uczenia się,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielności, odpowiedzialności, sumienności, zaangażowania.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • udział w szkoleniach,
 • świadczenia pieniężne w ramach ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV pocztą na adres siedziby Spółdzielni: ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice lub poprzez adres e-mail sekretariat@zaleskahalda.pl do dnia 30 września 2021r.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach, ul. Kwiatkowskiego 8,  40-824 Katowice.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby podany w pkt. 1, telefonicznie pod nr tel. 32 254 79 41,mailowo na adres poczty elektronicznej sekretariat@zaleskahalda.pl.  
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@zaleskahalda.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a pozostałe dane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające rozumiane jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych, gdzie zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt. 2.
 5. Dane wymagane Kodeksem pracy oraz wskazane w ogłoszeniu są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Gwarantujemy, że brak zgody lub jej wycofanie na przetwarzanie danych osobowych nie wskazanych w Kodeksie pracy nie powoduje niekorzystnego traktowania osób ubiegających się o zatrudnienie, nie powoduje negatywnych konsekwencji oraz nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 7. Dane przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji. Jeżeli kandydat wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora przez okres 1 roku”. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Zgody można wycofać w sposób wskazany w pkt. 4.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w tym w szczególności: sądy, organy ścigania, inne organy państwowe. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. W razie obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej.
 9. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych.
 10.  Kandydatowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie danych.
 11. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@zaleskahalda.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO

czytaj dalej….OGŁOSZENIE POLICJI O NOWYCH NUMERACH TELEFONÓW

czytaj dalej…


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI 5.1
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej…..

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta o wycięcie drzew

Czytaj dalej……..UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach informuje,
że od dnia 15 września 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku istnieje możliwość odebrania karty sterującej służącej do uruchomienia szlabanu zamontowanego na wjeździe do budynków przy ulicy Obroki 51, 51a, b, c, 53, 55a ,b ,c, d, 57a, b, c, 59a,b, c, 61a, b, c, 63a, b, c.

Karty sterujące wydawane będą w Dziale Administrowania Zasobami w siedzibie Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osobie posiadającej stosowne upoważnienie, które zostanie złożone w SM „Załęska Hałda” SM „Załęska Hałda”.

Karty są do odbioru:

 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14- 16

we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9-11

Po zakończeniu wydawania w/w kart, w dniu 29 września 2020 roku szlaban zostanie uruchomiony.

Katowice, 7 września 2020 rokuZMIEŃ NAWYKI – WC TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!

Czytaj więcejAPELE POLICJI


Koronawirus – informacje dla seniorów

Czytaj instrukcję