REGULAMIN AGENCJI NIERUCHOMOŚCI

Regulamin prowadzenia działalności Agencji Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

§ 1

Agencja Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej “Załęska Hałda” prowadzi swą działalność w oparciu o § 2 ust.3 pkt 1 Statutu

§ 2

 1. Celem działalności Agencji jest: zawieranie i realizacja umów na sprzedaż, kupno, zamiany, najem, lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, garaży, lokali użytkowych, innych
  gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia transakcji dotyczących nieruchomości przeprowadzanych poza Agencją a sporządzanych przez Kancelarie Notarialne
  regulacja stanów prawnych nieruchomości
  współpraca z innymi Agencjami Nieruchomości w celu realizacji zawartych umów

§ 3

 1. Agencja Nieruchomości za zrealizowane umowy pobiera prowizje, stanowiące przychody Spółdzielni, których wysokość powinna być zróżnicowana dla członków Spółdzielni i osób, które członkami nie są
 2. Prowizje i opłaty obciążają oddzielnie każdego Zamawiającego /stronę umowy/, zrealizowanej umowy dotyczącej:
  Ÿ Umów kupna i sprzedaży lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, lokali użytkowych
  Ÿ Umów kupna i sprzedaży garaży
  Ÿ Umów najmu lokali mieszkalnych i garaży
  Ÿ Zamiany lokali mieszkalnych i garaży
  Ÿ Przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych
 3. Prowizje i opłaty o których mowa w ust 2 określane są na podstawie stosownej Uchwały Zarządu Spółdzielni

§ 4

Prowizje o których mowa w § 3 pobierane są na podstawie wystawianych przez Agencję Nieruchomości faktur VAT

§ 5

Prowizje pobierane przez Agencję przeznaczone są na:

 • reklamowanie w prasie, Internecie, i innych mediach, aktualnych ofert Agencji
 • koszty administracyjne prowadzenia Agencji

§ 6

Traci moc Regulamin uchwalony Uchwałą nr 53/RN/2000 z dnia 18.10.2000 Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 12 stycznia 2010 r. Uchwałą nr: 03/RN/2010