INFORMACJA

dot. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „wymianę piasku w piaskownicach i na podłożach placów zabaw oraz uzupełnienie warstwy amortyzującej, tożsamej z obecnie występującą”.

Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma:

GRUPA DUMA Sp. z o.o.

40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29/213


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wymianę piasku w piaskownicach i na podłożach placów zabaw oraz uzupełnienie warstwy amortyzującej tożsamej z obecnie występującą.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 21.02.2024 r. do 07.03.2024 r. w godz. od 8:00 do 15:00 (piątki od 8:00 do 13:00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej pracy w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 08.03.2024 r. o godz. 12:00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


INFORMACJA
dot. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „utrzymanie porządku i czystości w zasobach SM „Załęska Hałda” w Katowicach w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Ossowskiego, Rataja 16-A w Katowicach oraz na terenach przyległych do nich i na terenie zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Katowicach”

   Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma PU „KRIS” Krzysztof Reimann z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Miczurina 14


ARCHIWUM