INNE

INFORMACJA
dot. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „utrzymanie porządku i czystości w zasobach SM „Załęska Hałda” w Katowicach w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Ossowskiego, Rataja 16-A w Katowicach oraz na terenach przyległych do nich i na terenie zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Katowicach”

   Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma PU „KRIS” Krzysztof Reimann z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Miczurina 14


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego
8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie cięć sanitarnych oraz przeprowadzenie wycinki drzew znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” – 2023/2024 r.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 1 września do 15 września 2023 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 18 września 2023 roku o godz. 16.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego
8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie nasadzeń drzew w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” – 2023 r.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 1 września do 15 września 2023 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni,
w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 18 września 2023 roku o godz. 16.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego
8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony
na zimowe utrzymanie dróg i traktów pieszo-jezdnych na Osiedlu W. Witosa w Katowicach znajdujących się w zasobach Spółdzielni w okresie od 1 listopada 2023 roku do 15 kwietnia 2024 roku.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 1 września do 15 września 2023 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej pracy,
w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 18 września 2023 roku o godz. 16.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy
ul. Kwiatkowskiego
8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

na utrzymanie porządku i czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach:

– w budynkach położonych przy ul. Ossowskiego, Rataja 16-a Katowicach oraz na terenach przyległych,

– na terenie zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Katowicach.

Specyfikacja warunków zamówienia będzie wydawana od 03.08.2023 r. do 18.08.2023 r. w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni – Dział Administrowania Zasobami.

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni,

w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 21.08.2023 roku o godz. 16.00.

Data i godzina otwarcia ofert podana jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Przetarg na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia sprawozdania z badania za lata 2023 i 2024

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach,

ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania

za lata 2023 i 2024

Oferta powinna zawierać:

 1. informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badań sprawozdań finansowych,
 3. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
 4. informację o firmie, jej kierownictwie, opis doświadczenia zawodowego, w tym         w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych w okresie ostatnich trzech lat,
 5. listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
 6. harmonogram badania, termin przeprowadzenia badania wstępnego i badania właściwego,
 7. proponowaną cenę, formę i termin płatności w podziale na poszczególne lata, zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,
 8. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 9. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z udziałem w inwentaryzacji i – ewentualnie – innych niezbędnych czynnościach,
 10. informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

Informacja ogólna wg stanu na 31.12.2022 r.:

Powierzchnia zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię ogółem:              224 322,71 m²

W zasobach Spółdzielni znajduje się:

 • 3 692 lokale mieszkalne (w tym 906 wyodrębnionych)
 • 74  lokale użytkowe i 29 dzierżaw terenu
 • 218 garaże

Przybliżona liczba:

 • dostawców              200
 • odbiorców             3 800

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów,

pozostałych przychodów operacyjnych oraz operacji

finansowych w roku ubiegłym wynosiły:                                         35 461 tys. zł 

Suma aktywów w roku ubiegłym wynosiła:                                     58 790 tys. zł

Aktywa trwałe:                                                                                  43 701 tys. zł

Kapitał własny:                                                                                 40 938 tys. zł

Wynik finansowy:      zysk netto                                                         1 271 tys. zł                                                  wynik na GZM                                                – 946 tys. zł

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty               36 osób.

Termin zakończenia badania poprzedzonego badaniem wstępnym, badaniem zasadniczym, sprawdzeniem ksiąg wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania za rok 2023 ustala się wstępnie na dzień 29.03.2024 roku, za 2024 rok ustala się wstępnie na dzień 28.03.2025 roku

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH

 w terminie do 28 sierpnia 2023 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem, a także unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Spółdzielnia nie prowadzi rozliczeń w walutach obcych, nie stosuje MSR-ów, badanie nie będzie obejmowało sprawozdania skonsolidowanego.

Wyboru oferty dokonuje Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia jest objęta obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego,          za poprzednie lata była wydawana opinia bez zastrzeżeń.

Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwietniu 2024 i 2025r.

                                                                                  Pełnomocnik Zarządu

                                                                                     Główny Księgowy

                                                                                           Beata Wala

Tel. 32 254 79 41 wew. 35

        32 254 74 47 wew. 35


ARCHIWUM