INNE

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach,
ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania
za lata 2021 i 2022

Oferta powinna zawierać:

1) informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2) kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badań sprawozdań finansowych,

3) informację o firmie, jej kierownictwie, opis doświadczenia zawodowego, w tym w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych,

4) listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

5) harmonogram badania, termin przeprowadzenia badania wstępnego i badania właściwego,

6) proponowaną cenę, formę i termin płatności oraz informację, czy cena obejmuje koszty zakwaterowania i dojazdów,

7) informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

8) oświadczenie o bezstronności i niezależności zgodnie z art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacja ogólna wg stanu na 31.12.2020 r.:

Powierzchnia zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię ogółem:              224 654,43 m²

W zasobach Spółdzielni znajduje się:

  • 3 692 lokale mieszkalne (w tym 870 wyodrębnionych)
  • 73  lokale użytkowe i 27 dzierżaw terenu
  • 222 garaże

Przybliżona liczba:

  • dostawców              200
  • odbiorców               3 800

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów,
pozostałych przychodów operacyjnych oraz operacji

finansowych w roku ubiegłym wynosiły:                                         32 145 tys. zł 

Suma aktywów w roku ubiegłym wynosiła:                                     61 756 tys. zł

Aktywa trwałe:                                                                                 41 619 tys. zł

Kapitał własny:                                                                                 43 168 tys. zł

Wynik finansowy:      zysk netto                                                             739 tys. zł                                                 wynik na GZM                                               -1 015 tys. zł

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty               37 osób.

Termin zakończenia badania poprzedzonego badaniem wstępnym, badaniem zasadniczym, sprawdzeniem ksiąg wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania za rok 2021 ustala się wstępnie na dzień 29.03.2022 roku, za 2022 rok ustala się wstępnie na dzień 28.03.2023 roku

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych propozycji w terminie do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółdzielni w Katowicach, ul. E. Kwiatkowskiego 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem, a także unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Spółdzielnia nie prowadzi rozliczeń w walutach obcych, nie stosuje MSR-ów, badanie nie będzie obejmowało sprawozdania skonsolidowanego.

Wyboru oferty dokonuje Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia jest objęta obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego, za poprzednie lata była wydawana opinia bez zastrzeżeń.

                                                                                  Pełnomocnik Zarządu
                                                                                     Główny Księgowy
                                                                                           Beata Wala

Tel. 32 254 79 41 wew. 35
        32 254 74 47 wew. 35


ARCHIWUM