Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNEJ OSŁUGI ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Katowice

Zakres zadań na ww. stanowisku:

 • nadzór i kontrola nad pracami konserwacyjnymi, naprawami i remontami w zasobach Spółdzielni,
 • utrzymywanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi,
 • podejmowanie działań naprawczych w przypadku awarii,
 • współpraca z dostawcami mediów i usług serwisowych oraz nadzór nad ich rozliczaniem,
 • sporządzanie zestawień, analiz, harmonogramów,
 • prowadzenie korespondencji lub udzielanie odpowiedzi na pisma zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni standardami,
 • kontakt z lokatorami Spółdzielni.

Wymagania:

 • biegła znajomość zagadnień związanych z techniczną obsługą obiektów w zakresie budowlanym i instalacyjnym,
 • preferowane wykształcenie techniczne średnie lub wyższe,
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • udział w szkoleniach,
 • świadczenia pieniężne w ramach ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV pocztą na adres siedziby Spółdzielni: ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice lub poprzez adres e-mail sekretariat@zaleskahalda.pl do dnia 26 sierpnia 2022r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail sekretariat@zaleskahalda.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”. z siedzibą w  Katowicach (40-824) przy ul. Kwiatkowskiego 8, (dalej jako: „Spółdzielnia”).

Kontaktu ze strony Spółdzielni w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail sekretariat@zaleskahalda.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Spółdzielnia nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji,

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail sekretariat@zaleskahalda.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.