ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej COVID – 19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach nie mógł zwołać Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach na planowany wcześniej termin, tj. na dzień 16 maja 2020 roku.

Biorąc pod uwagę informacje o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia nowej fali zachorowań na koronawirusa w okresie jesiennym oraz obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące stanu epidemii, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni na dzień 22 sierpnia 2020 roku. Sierpniowa data odbycia Walnego Zgromadzenia uzależniona została także od możliwości wynajęcia auli w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach, na której odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Organizacja obrad Zebrania w innym terminie (wcześniejszym lub późniejszym) nie byłaby możliwa z uwagi na bezpieczeństwo przebywających dzieci na terenie obiektu szkolnego. W przypadku wystąpienia tego typu przeszkody, Zarząd musiałby zorganizować Walne Zgromadzenie członków poza terenem Osiedla.

Spółdzielnie mieszkaniowe wielokrotnie występowały do władz z wnioskami o wydanie opinii, co do możliwości prawnych przesunięcia terminu zwołania walnych zgromadzeń z uwagi na występujący stan zagrożenia. Po długim okresie oczekiwania Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach przesłał spółdzielniom w nim zrzeszonym „Stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP”. Stanowisko Związku zawiera wytyczne dla organów spółdzielni mieszkaniowych w zakresie zwoływania posiedzeń organów spółdzielni mieszkaniowych w okresie epidemii.

Ponadto, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z prośbą o opinię i wytyczne dotyczące planowanej organizacji Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni na dzień 22 sierpnia 2020 roku.

W dniu 29 czerwca 2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo, w którym zawarta jest następująca informacja: „(…) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, iż Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZAŁESKA HAŁDA” może zostać przeprowadzone pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1066) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto ww. zgromadzenie należy zorganizować w oparciu o ,,Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2″ (…).”

Chcąc zapoznać członków z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”, które obowiązują tak Spółdzielnię jako organizatora, jak i osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu, przedstawiamy poniżej ich najważniejsze zapisy, które muszą być bezwzględnie zastosowane. 

„(…) Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia / spotkania

 1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia.
 3. Układ przestrzenny (tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów) spotkania / wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia minimum 2 metry.
 4. Należy zapewnić w miejscu realizacji spotkania / wydarzenia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia / spotkania, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania.
 5. Zorganizowanie stref wejścia / wyjścia na teren realizacji wydarzenia / spotkania zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  1. w widocznym miejscu przed wejściem na teren spotkania / wydarzenia powinna być umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk,
  2. oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać minimum 2-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia/spotkania,
  3. w ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia/spotkania (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi),
  4. należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczyć możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.
 6. Zorganizowanie recepcji / punktu rejestracji uczestników spotkania / wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  1. należy stosować minimum 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia / spotkania, czy też specjalne oznaczenia na podłodze,
  2. wszystkie czynności obsługi recepcji / punktu rejestracji wobec uczestników wydarzenia / spotkania powinny być realizowane w sposób bezdotykowy.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom wydarzenia / spotkania

 1. Wyznaczenie przez organizatora wydarzenia / spotkania  osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID – 19 na danym wydarzeniu / spotkaniu.
 2. Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem.
 3. Należy poinformować uczestników wydarzenia / spotkania zarówno przed wydarzeniem / spotkaniem oraz przy samym jego rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem.
 4. Uczestnik wydarzenia / spotkania powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 5. Zaleca się szczególnie, aby w wydarzeniach / spotkaniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.
 6. Zaleca się  mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną)  za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.
 7. Obowiązkowe stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego wydarzenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania).
 8. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania przed wejściem na teren wydarzenia/spotkania.
 9. Należy stosować poniższe zalecenia dla uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania:
 10. przed rozpoczęciem wydarzenia / spotkania obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  1. nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków,
  2. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
  3. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  4. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  5. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.(…)”

Dlatego też, Zarząd Spółdzielni mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz zalecenia i wytyczne służb sanitarnych, a jednocześnie pragnąc wypełnić obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach, zaprasza członków naszej Spółdzielni na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 sierpnia 2020 roku i przedstawia poniżej zawiadomienie o tym wydarzeniu.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Załęska  Hałda”  w  Katowicach  w oparciu  o  § 15 ust. 2 Statutu zwołuje w  dniu  22 sierpnia 2020 roku  (sobota) o godzinie 900  w auli Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia przy ulicy Witosa 23 w Katowicach Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i odczytanie porządku obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej w 2019 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za lata 2016 – 2018.
 9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2019 rok. Dyskusja.
 10. Przedstawienie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok;
  b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
  c) zatwierdzenie sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok;
  d) udzielenie absolutorium członkom  Zarządu Spółdzielni za 2019 rok;
  e) podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
  f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie do Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2021 roku;
  g) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach;
  Uzasadnienie:
  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, ustawodawca, chcąc umożliwić działanie organom spółdzielni mieszkaniowych, wprowadził, wzorem spółek handlowych, inny model udziału w posiedzeniach i głosowania niż osobisty, tj. na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, dlatego też chcemy zaproponować wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w obszarze dotyczącym sposobu obradowania i uczestnictwie w posiedzeniach poszczególnych Komisji, Prezydium oraz posiedzeniach plenarnych Rady, mając na względzie ciągłość nadzoru, kontroli i możliwość podejmowania decyzji oraz uchwał, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni. Dlatego też pragniemy zabezpieczyć Radzie Nadzorczej możliwość wykonywania przez nią jej statutowych funkcji oraz sprawnego funkcjonowania, mając na względzie nadzwyczajną sytuację, która może wprowadzić ograniczenie w pracach tego organu samorządowego. Pod głosowanie zostaną poddane zapisy, które umożliwią przeprowadzanie posiedzeń oraz podejmowanie decyzji i uchwał przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
  h) wybór delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;
  i) przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach do Śląskiej Izby Budownictwa;
  j) wyrażenie zgody na nieodpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 61/39 i nr 61/152, obie k.m. 45 obręb Dzielnica Śródmieście-Załęże lub działek powstałych po ich podziale geodezyjnym, o powierzchniach odpowiednio 2.595 m2 i 2.563 m2 na rzecz Miasta Katowice lub na rozwiązanie w części umów użytkowania wieczystego z Miastem Katowice, w zakresie dotyczącym działek nr 61/39 i 61/152, obie k.m. 45 obręb Dzielnica Śródmieście-Załęże lub działek powstałych po ich podziale geodezyjnym, położonych w rejonie ul. Mościckiego w Katowicach;
  Uzasadnienie:
  Wydzielone części terenu przedmiotowych działek Spółdzielnia zamierza przekazać na rzecz Miasta Katowice z przeznaczeniem na planowany parking ogólnodostępny oraz pod wcześniej wykonaną ze środków miejskich inwestycję komunikacji pieszej (ciąg pieszy ze schodami, chodniki z możliwością podjazdu dla osób niepełnosprawnych, górka saneczkowa). Nie przekazanie przez Spółdzielnię przedmiotowych działek wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z opłatami podatkowymi, jak również znacznymi kosztami utrzymania całej miejskiej inwestycji. Z inwestycji tej korzystać będą nie tylko mieszkańcy zasobów spółdzielczych, ale także mieszkańcy całego Osiedla Witosa.
  k) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/73 k.m. 47 obręb Dzielnica Śródmieście – Załęże, o powierzchni 119 m2, położonej przy ul. Grabskiego w Katowicach, na rzecz Miasta Katowice;
  Uzasadnienie:
  Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się część ogólnodostępnej zatoki parkingowej, wchodzącej w skład pasa drogi publicznej – ulicy Grabskiego w Katowicach. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, miejskie drogi publiczne winny znajdować się w gestii Gminy, czyli w tym przypadku Miasta Katowice. Miasto Katowice zobowiązało się do nieodpłatnego nabycia tego prawa od Spółdzielni.
 11. Przekazanie Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w celu ich rozpatrzenia.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, PRAGNĄC ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKOM PODCZAS OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, PRZYPOMINA I INFORMUJE, ŻE W OKRESIE EPIDEMII, A SZCZEGÓLNIE  W TRAKCIE ZEBRANIA WYMAGANE JEST ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO I WYPOSAŻENIE SIĘ W PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKI, RĘKAWICZKI) ORAZ ZACHOWANIE 2 METROWEGO ODSTĘPU MIĘDZY CZŁONKAMI W TRAKCIE ZEBRANIA.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, projektami uchwał i innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi do wglądu od dnia 31 lipca 2020 roku. Dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kwiatkowskiego 8 w godzinach  pracy Spółdzielni.Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty członka w celu wglądu do dokumentów.

W celu usprawnienia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,  głosowania nad uchwałami odbywać się będą za pomocą urządzeń elektronicznych. Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia wraz z Firmą obsługującą głosowanie  przed jego rozpoczęciem przeprowadzą  instruktaż  i dokonają testu prawidłowego użycia  urządzeń elektronicznych.

Wraz z zawiadomieniem oraz informacją o wymogach sanitarno – epidemicznych obowiązujących podczas Walnego Zgromadzenia przekazujemy „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2019 rok”.


Łącząc pozdrowienia i wyrazy szacunku

Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik-Podgórska

Zastępca Prezesa Zarządu
Dorota Gazda

Zastępca Prezesa Zarządu
Bronisław Pałys

OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ulicy Kwiatkowskiego 8, tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

informuje, że posiada w zasobach

na najem lokal użytkowy pod działalność gospodarczą w pawilonie handlowym (wolnostojącym) przy ulicy Kwiatkowskiego 10 w Katowicach o pow. 173,00 m²

 1. Lokal wyposażony jest w instalację: wod.-kan., centralnego ogrzewania i elektryczną.
 2. Adaptację lokalu najemca dokonuje na koszt własny w celu dostosowania go do jego potrzeb.
 3. Kaucja zabezpieczająca w wysokości trzykrotnej opłaty czynszowej.

W lokalu nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy

AKCJA LATO 2020

Zajęcia  dla  dzieci  szkolnych

Tegoroczne zajęcia dla dzieci w ramach Akcji „Lato 2020” zostaną zorganizowane w klubie osiedlowym „Plus” w następujących terminach :

I turnus : 10 – 14.08,  II turnus : 17 – 21.08, III turnus : 24 – 28.08.2020

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku zajęcia będą odbywały się w określonym rygorze sanitarnym, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i personelu. Każde dziecko ma prawo do udziału w jednym turnusie, chyba że ilość chętnych nie wypełni limitu uczestników tj. do 12 osób w grupie na każdy turnus. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Przed rozpoczęciem turnusu rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia stosownego oświadczenia oraz zapoznania się z zasadami Akcji „Lato 2020” w klubie „Plus” S. M. „Załęska Hałda” w Katowicach.

ZGŁOSZENIA : Klub „Plus” przy ul. Witosa 17  tel. 32 254 75 41

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem zwracamy się do mieszkańców Osiedla Witosa o dokładne przestrzeganie wytycznych określonych przez epidemiologów oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 roku aż do odwołania, osobistego przyjmowania mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. W przypadku konieczności kontaktu ze służbami Spółdzielni w sprawach dotyczących lokalu lub zgłoszenia awarii, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną, a nie osobisty.
Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami Spółdzielni w celu uzyskania pomocy lub informacji.

Numery telefonów: 32 254 75 64; 32 254 74 47; 32 254 79 41; 32 204 53 14,

kontakt elektroniczny: sekretariat@zaleskahalda.pl

Zgłaszanie awarii poza godzinami pracy tel.: 32 254 75 64 lub 609 757 555.

Ponadto informujemy, że wszystkie przeglądy w lokalach mieszkalnych zostają wstrzymane do odwołania. Prace naprawczo – remontowe w budynkach, wymagające dostępu do lokali mieszkalnych, ograniczone będą tylko do usuwania skutków awarii stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powstałych szkód materialnych.

Pamiętajmy, że zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Jednakże najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze lub z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Pamiętajmy także, że do podstawowych zasad bezpieczeństwa naszego zdrowia należy:

 • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
  unikać dużych skupisk ludzi,
 • przestrzegać higieny kaszlu i kichania, tj. zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy od razu wyrzucić; następnie myjemy ręce lub je dezynfekujemy.

Poniżej przedstawiamy:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i stosowanie się do zaleceń w nich zawartych.