ORGANY SPÓŁDZIELNI

CZYM JEST SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA?

Definicję spółdzielni mieszkaniowej zawiera Ustawa Prawo spółdzielcze. Brzmi ona następująco:

„Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.”

Celem spółdzielni mieszkaniowej jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych mieszkań. Może też udostępniać im lokale w innych celach, np. na działalność usługową lub handlową.

Członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być osoby fizyczne (także te, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych) oraz osoby prawne.

Członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być oboje małżonkowie, nawet wtedy, kiedy prawo do lokalu przysługuje tylko jednemu z nich.

ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Organami w naszej Spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,

WALNE ZGROMADZENIE

Najwyższym organem naszej Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.

Członek Spółdzielni bierze w nim udział osobiście. Natomiast osoba prawna będąca członkiem Spółdzielni reprezentowana jest na Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego dla tej czynności pełnomocnika. Każdy członek ma jeden głos.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, ale może je zwołać częściej na żądanie:

  • Rady Nadzorczej,
  • 1/10 ogółu członków Spółdzielni,

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa 3 lata

Rada Nadzorcza uchwala plany gospodarcze, nadzoruje i kontroluje finanse, ocenia wykonywane remonty i inwestycje, przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków oraz rozpatruje skargi na jego działanie.

Kompetencje Rady Nadzorczej zawiera Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia

ZARZĄD

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub Statucie dla innych organów oraz składa oświadczenia woli za Spółdzielnię.

Członkowie Zarządu są wybierani i powoływani przez Radę Nadzorczą. Po wyborze nawiązywany jest z nimi stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Walne Zgromadzenie może podczas swojego posiedzenia odwołać członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium.

Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach ich dotyczących.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA”

Agnieszka WÓJCIK – PODGÓRSKA Prezes Zarządu; Dyrektor

Anna FIGIEL z-ca Prezesa Zarządu; Dyrektor ds. Technicznych

Dorota GAZDA z-ca Prezesa Zarządu; Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Członkowskich


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH wybrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2022 roku

NOWAK Roman Przewodniczący Rady Nadzorczej

SZYLAR Piotr Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Członkowskiej

KRAUS Wiesław Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Członkowskiej

ŁATA Marzena Przewodnicząca Komisji Organizacyjno – Samorządowej i Członkowskiej

CZERNER Robert Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

PĘKALA Marcin Przewodniczący Komisji Technicznej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

BEDNAREK Mateusz Członek Komisji Rewizyjnej

DUBICKA Katarzyna Członek Komisji Rewizyjnej

BONK Michał Członek Komisji Technicznej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

KĘDZIOR Marcin Członek Komisji Technicznej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi