INWESTYCJE/REMONTY

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ul. Kwiatkowskiego 8; tel. 32-25-47-564, 32-25-47-447;

www.zaleskahalda.pl; e-mail: sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie prac termomodernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w 4-ech budynkach mieszkalnych, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 15, w godz. od 08.00 do 13.00, po przedstawieniu dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł za Specyfikację, na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343

Zamkniętą kopertę z ofertą przetargową należy złożyć w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 17 stycznia (poniedziałek) 2022r. o godz. 16.00.

Data i godzina publicznego otwarcia ofert podana jest w SIWZ.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.


ARCHIWUM