INWESTYCJE/REMONTY

INFORMACJA
dot. rozstrzygnięcia 2-óch przetargów nieograniczonych i 1-go przetargu ograniczonego na prace remontowe:

1. przetarg nieograniczony nadocieplenie elewacji segmentów budynkowych przy ul. Rataja 6, ul. Rataja 8, ul. Witosa 38-38A i ul. Kwiatkowskiego 18-18A w Katowicach wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych oraz wykonaniem robót towarzyszących”.

     Na wykonawców przedmiotu przetargu zostały wybrane nw. firmy:

     a) PHU „IZODOM” z siedzibą 33-335 Nawojowa ul. Krynicka 8 – w zakresie prac obejmujących segmenty budynkowe przy ul. Rataja 6 i 8 oraz przy ul.    Witosa 38-38A

     b) ZHU „BAKO” Krzysztof Kowalski z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Kubiny 27A/20 – w zakresie prac obejmujących segmenty budynkowe przy ul.     Kwiatkowskiego 18-18A

2. przetarg nieograniczony na wykonanie prac dostosowujących instalację centralnego ogrzewania do planowanej termomodernizacji budynków mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Kwiatkowskiego 12 i 18-18A w Katowicach”.

     Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma FHU „INSTEF” Grzegorz Sobótka z siedzibą 41-310 Dąbrowa Górnicza ul. Ludowa 11/1

3. przetarg ograniczony na wykonanie remontu pokryć daszków wejściowych wraz z odnowieniem ich sufitów do budynków przy ul. Kwiatkowskiego 22-22C, 24-24C i ul. Grabskiego 19-C, 21-21C w Katowicach”

   Na wykonawcę przedmiotu przetargu została wybrana firma „HARNAŚ” Nikazy Nieśpiałowski z siedzibą 41-500 Chorzów ul. Górnośląska 8/13   


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ul. Kwiatkowskiego 8; tel. 32-25-47-564, 32-25-47-447;

www.zaleskahalda.pl e-mail: sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie prac termomodernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w 2-óch budynkach mieszkalnych, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 4, w godz. od 08.00 do 13.00, po przedstawieniu dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł za Specyfikację, na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343

Zamkniętą kopertę z ofertą przetargową należy złożyć w siedzibie Spółdzielni, w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa 21 sierpnia (poniedziałek) 2023r. o godz. 16.00.

Data i godzina publicznego otwarcia ofert podana jest w SIWZ.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach

przy ul.Kwiatkowskiego 8; www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Docieplenia elewacji 4 budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych oraz wykonaniem robót towarzyszących”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 25 lipca do 8 sierpnia 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątek od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 lub przesłana na wskazany adres mailowy po przedstawieniu przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343.

Zamknięte koperty z ofertami dot. przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do
8 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM