INWESTYCJE/REMONTY

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ul.  

            Kwiatkowskiego 8 tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14

                    www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na wykonanie w zasobach Spółdzielni robót budowlanych:

1.Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 17 do 30 sierpnia 2021 roku w godz. od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 13.00) w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty  30,00 zł. za specyfikację, na konto: PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni,
w godzinach jej pracy, w pokoju nr 10-sekretariat.

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00.

Daty i godziny otwarcia ofert podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM