INWESTYCJE/REMONTY

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kwiatkowskiego 8; tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14                    www.zaleskahalda.pl; e-mail: sekretariat@zaleskahalda.pl

                                                           ogłasza

                                               przetarg nieograniczony

na wykonanie w 2022 roku w zasobach Spółdzielni robót ogólnobudowlanych:

1.Docieplenie elewacji budynków wraz z usunięciem i utylizacją płyt acekolowych i wykonaniem robót towarzyszących.

2.Docieplenie stropodachów budynków.

3.Pokrycie dachu budynku styropapą.

4.Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

5.Remont nawierzchni zatoki parkingowej przed budynkiem.

6.Remont pokrycia dachów budynków..

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana od 8 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 (piątki od 8.00 do 12.00) w siedzibie Spółdzielni, po przedstawieniu  przelewu lub dowodu wpłaty kwoty 30,00 zł, za jedną specyfikację na konto:

PKO BP 40 1020 2313 0000 3002 0023 9343. 

Zamknięte koperty z ofertami  przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do 21 marca 2022 roku, do godz. 15.00.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ARCHIWUM