Katowice, 18 kwietnia 2023 roku
ZH/ 1159 /2023

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach w oparciu o § 15 ust. 4 Statutu zwołuje w dniu 27 maja 2023 roku (sobota) o godzinie 9:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia przy ulicy Witosa 23 w Katowicach Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej w 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za lata 2019 – 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2022 rok. Dyskusja.
 9. Przedstawienie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2022 rok;
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok;
  c) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach może zaciągnąć w okresie do następnego zwołanego Walnego Zgromadzenia;
  d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2022 rok;
  e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2022 rok;
  f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach za 2022 rok;
 10. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
  Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi do wglądu od dnia 5 maja 2023 roku w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kwiatkowskiego 8 w Katowicach w godzinach pracy Spółdzielni.
  Zgodnie z zapisami Statutu, w celu usprawnienia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, głosowania nad uchwałami odbywać się będą za pomocą urządzeń elektronicznych. Komisja Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia wraz z Firmą obsługującą głosowanie przed jego rozpoczęciem przeprowadzą instruktaż i dokonają testu prawidłowego użycia urządzeń elektronicznych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

Druki pełnomocnictwa upoważniające do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.05.2023r. dostępne są w siedzibie Spółdzielni.